Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Staalmeesters ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Staalmeesters en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 – Definities

1.1 Onder CrossFit Staalmeesters wordt in deze voorwaarden verstaan: CrossFit Staalmeesters B.V. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Spijkenisse. 1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of, in het geval van Bedrijfsfitness, de rechtspersoon die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door CrossFit Staalmeesters een overeenkomst is aangegaan. 1.3 Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan: de opdrachtgever en CrossFit Staalmeesters. 1.4 Onder diensten wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe de opdrachtgever CrossFit Staalmeesters opdracht heeft gegeven, met betrekking tot groeps- personal training. 1.5 Onder groeps- personal training wordt in deze voorwaarden verstaan: de dienst die door CrossFit Staalmeesters geleverd wordt. 1.6 Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen CrossFit Staalmeesters en opdrachtgever tot het leveren van diensten en/of zaken door CrossFit Staalmeesters ten behoeve van opdrachtgever.

Art. 2 – Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen CrossFit Staalmeesters en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s). 2.2 Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard. 2.3 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding op de website van CrossFit Staalmeesters en bij aanvang van de opdracht. Opdrachtgever krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel schriftelijk. 2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. 2.5 CrossFit Staalmeesters is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 76683524. 2.6 Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent, wordt u (hierna de “atleet”) lid van CrossFit Staalmeesters. (hierna het “Bedrijf”).

Art. 3 – Aansprakelijkheid

3.1 CrossFit Staalmeesters heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 3.2 CrossFit Staalmeesters is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties. Opdrachtgever is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van CrossFit Staalmeesters. 3.3 CrossFit Staalmeesters is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van opdrachtgever/derden (waaronder mede begrepen: gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens en alle mogelijke vormen van schade waarvoor CrossFit Staalmeesters niet verantwoordelijk gehouden kan worden). 3.4 CrossFit Staalmeesters heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en opdrachtgever kan CrossFit Staalmeesters niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

Art. 4 – Uitvoering van de opdracht: Groeps- Personal Training

4.1 CrossFit Staalmeesters voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft CrossFit Staalmeesters het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met de opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken. 4.3 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen. 4.4 Opdrachtgever is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.

Art. 5 – Inschrijven, lidmaatschap, abonnementsduur, ontbinding en verhindering 5.1 Het volgen van training bij CrossFit Staalmeesters vangt aan op de volgende manieren: Het digitale (via Sportbit) of papieren inschrijfformulier, tevens overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij CrossFit Staalmeesters (digitaal) in te leveren; of De, in geval van Bedrijfsfitness, met de werkgever overeengekomen wijze. 5.2 CrossFit Staalmeesters behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren zonder opgaaf van redenen. 5.3 Elk lidmaatschap van CrossFit Staalmeesters is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. 5.4 De atleet dient bij aanvang minimaal 18 jaar oud te zijn; in geval van minderjarigen dienen de ouders/wettelijk vertegenwoordigers de overeenkomst goed te keuren en te ondertekenen. 5.5 Bij inschrijving heeft de atleet (indien er sprake is van een consument) het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving (en indien het lidmaatschap niet is gebruikt) zonder opgaaf van redenen af te zien van de overeenkomst door dit schriftelijk mee te delen. 5.6 Elke nieuwe atleet zonder CrossFit ervaring is verplicht om Fundamental/On Ramp lessen te volgen. De gedachte hierachter is dat CrossFit Staalmeesters de atleet vooraf veilig wil leren bewegen en inzicht wil krijgen in persoonlijke bijzonderheden. Dit draagt bij aan zowel een veilige sportbeoefening alsmede aan de kwaliteit van begeleiding en training. Inschrijven voor de Fundamental lessen kan via SportBit worden gedaan. 5.7 CrossFit Staalmeesters werkt, tenzij anders overeengekomen, met een maandelijkse SEPA automatische incasso via Sportbit. 5.8 Bij niet tijdige ontvangst door CrossFit Staalmeesters van verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank, wordt de incasso nogmaals aangeboden. CrossFit Staalmeesters is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratiekosten in rekening te brengen omdat de Atleet dan in verzuim is. Bovendien is CrossFit Staalmeesters gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso. In dat geval is de Atleet gehouden om de volledige opeisbare vordering alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd zouden zijn voor de duur van de Overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen. 5.8 Indien een abonnement is afgesloten, geldt een opzegtermijn van een kalendermaand. 5.9 Restitutie van geld is nimmer mogelijk, tenzij er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijze succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is. 5.10 Abonnementen van de klant lopen vanaf de dag van aankoop maandelijks door ongeacht vakanties die gedurende het jaar worden genomen. 5.11 Indien er sprake is van een blessure dan wel operatie waardoor de training geen doorgang kan vinden, is het mogelijk de Overeenkomst tijdelijk op te schorten (minimaal 2 maanden), mits dit tijdig wordt aangegeven bij CrossFit Staalmeesters. 5.12 Beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden via Sportbit. 5.13 CrossFit Staalmeesters behoudt zich het recht voor om bij ernstige overtreding of schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag of in geval van wanprestatie, ter exclusieve beoordeling van Crossfit Staalmeesters, de atleet de toegang tot de box te ontzeggen en de Overeenkomst per direct te beëindigen.

Art. 6 – Tarieven

6.1 Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op de website of bij CrossFit Staalmeesters op te vragen 6.2 In het tarief van CrossFit Staalmeesters zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten. 6.3 De tarieven zijn inclusief BTW. 6.4 CrossFit Staalmeesters mag per 1 januari van ieder kalenderjaar het tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag CrossFit Staalmeesters de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag het contract ontbinden wanneer de jaarlijkse verhoging meer is dan 10%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld BTW verhoging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding. 6.5 CrossFit Staalmeesters zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief tijdig schriftelijk bekend maken. 6.6 Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging, kan hij twee weken na kennisgeving er van, de opdracht schriftelijk annuleren.

Art. 7 – Overmacht

7.1 Partijen hoeven hun verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan hun schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt. 7.2 Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de trainer van CrossFit Staalmeesters vallen hier ook onder.

Art. 8 – Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.

Art. 9 – Toepasselijk recht

9.1 Op elke opdracht tussen CrossFit Staalmeesters en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Art. 10 – Openingstijden 10.1

CrossFit Staalmeesters behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is CrossFit Staalmeesters gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten. CrossFit Staalmeesters houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden/ verbouwing de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde contributiegelden.

Art. 11 – Huisreglement en klachten 11.1

De atleet wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van CrossFit Staalmeesters. De huisregels staan op de website van CrossFit Staalmeesters 11.2 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van CrossFit Staalmeesters geldt het Nederlands Recht. 11.3 De atleet verklaart zich door inschrijving bij CrossFit Staalmeesters akkoord met de inhoud en strekking van de voorwaarden en het huisreglement. 11.4 CrossFit Staalmeesters behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke overtreding van de huisregels de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat dit recht geeft op restitutie van het reeds betaalde of het nog verschuldigde bedrag door de Atleet. 11.5 Het lid dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk aan CrossFit Staalmeesters kenbaar te maken. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten terzake verliest.

12 Persoonsgegevens

12.1 CrossFit Staalmeesters verwerkt de persoonsgegevens van de Atleet binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. 12.2 De Atleet, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage, correctie en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. CrossFit Staalmeesters kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. De betreffende Atleet kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan CrossFit Staalmeesters.

13 Risico en aansprakelijkheid

13.1 De Atleet beseft en aanvaard dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen. Het gebruik van de apparatuur en materialen, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard dan ook, bij CrossFit Staalmeesters, is geheel voor eigen risico van de Atleet. 13.2 CrossFit Staalmeesters en haar werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de Atleet en/of derden ontstaan op welke wijze dan ook. 13.3 CrossFit Staalmeesters en haar werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de Atleet.

14 Slotbepalingen 1

4.1 CrossFit Staalmeesters is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijziging tenminste één maand voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd. 14.2 Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website en kunnen op verzoek worden toegezonden. Daarnaast zijn zij gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, waarbij steeds de laatst gedeponeerde versie geldend is.